Registerbeskrivning – Företagsbyråns kundregister

Registeransvarig
Namn: Ålands Företagsbyrå Ab,
FO-nummer 0145030-2
Adress: Nygatan 9, 22100 Mariehamn
Övriga kontaktuppgifter (telefon, e-post): Telefon: 018-29044, E-post: info@foretagsbyran.ax

Registerärenden
Vi svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

Registrets namn
Ålands Företagsbyrås register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

Registrets informationsinnehåll
Registret kan innehålla följande information om kunderna:

Namn
E-postadress
Mobil- och/eller annat telefonnummer
Organisation och position
Organisationens adressuppgifter
Förbindelselogg

Registrets regelrätta informationskällor
Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

Regelrätta överlåtelser av information
Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetsväsenden.

Avlägsnande av information
Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

Principerna för skyddande av registret
Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Bilaga 1 – Allmänna avtalsvilkor (TAL2018)

[Uppdaterad 2.11.2023]

Har du frågor kring dataskyddet eller avtal?

Niklas Ehn

Affärsutvecklare (Bokföring/löner)

+358 18 29934niklas.ehn@foretagsbyran.ax